آرشیو برچسب‌ها: شمع

بر اساس تعریف ارائه شده در آخرین فصل از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان به فونداسیون های با عمق بیش از سه متر که عرض فونداسیون کمتر از یک ششم ارتفاع آن می باشد فونداسیون عمیق گفته می شود. به طور کلی فونداسیون های عمیق به سه دسته تقسیم بندی می شوند که در ادامه […]